raiffeisen bank mw 2017 16 RAIFFEISEN BANK MW 2017